วาระประชุมวิชาการประจำเดือน: 2559
วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ


      แจ้งการตรวจราชการที่ รพ.สต.หัวดอน 12-14 กรกฏาคม 2559


   
: รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)


   : เรื่องติดตามจากการประชุม (ไม่มี)
   
: เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๑.

  

๒.
   
: เรื่องจากกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน
   : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
๑.

  ผลงาน ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ๒.

ผลงานตรวจพัฒนาการเด็ก

๓.

การจัดลำดับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอบที่ 1/2559

๔.

๕.

๖.

๗.


   : กลุ่มงานสนับสนุนบริการและอื่นๆ
๑.

๒.

๓.

๔.   
: เรื่องอื่นๆ