วาระประชุมวิชาการประจำเดือน: 2559
ครั้งที่ 8/2559 วัน 9 ก.ย. 2559 เวลา 09.00 น.


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559 click    รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม click


   : เรื่องติดตามจากการประชุม
    รายงานการประชุมประจำเดือน
   
: เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๑.

  

๒.
   
: เรื่องจากกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน
   : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
๑.

  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข)    click

๒.

สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และการส่งรายงานที่สำคัญ รอบ 6 เดือน หลัง 2559๓.

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่นโยบายเน้นหนัก ปีงบประมาณ 2560
click เพื่อดูรายละเอียด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ


๔.

การเขียนโครงการให้ง่ายแต่ใช้ได้จริงclick

๕.

ระบบการเสนอโครงการผ่าน สสจ. 2560 click

๖.

เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ และระเบียบกระทรวงการคลังclick

 
๗.

ระเบียบการเดินทางไปราชการ  click

๘.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน สิงหาคม 2559  click


   : งานควบคุมโรค
๑.

1. ไข้เลือดออก
      ตามที่ สภาพอากาศปัจจุบันอำเภอเขื่องในฝนตกมากขึ้น และเริ่มกำลังเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้ ภาชนะมีน้ำขัง ลูกน้ำเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 2 กันยายน 2559 อำเภอเขื่องใน พบผู้ป่วยแล้ว จำนวน 92 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 88.92 ต่อประชากรแสนคน ตำบลที่พบอัตราป่วยสะสมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
      1. ท่าไห คิดเป็นอัตราป่วย 387.11 ต่อประชากรแสนคน
      2. นาคำใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย 156.25 ต่อประชากรแสนคน
      3. ก่อเอ้ คิดเป็นอัตราป่วย 147.79 ต่อประชากรแสนคน
      4. ค้อทอง คิดเป็นอัตราป่วย 95.51 ต่อประชากรแสนคน
      5. สร้างถ่อ คิดเป็นอัตราป่วย 94.16 ต่อประชากรแสนคน
      โดย จากการเฝ้าระวังไข้เลือดออกตามวันเริ่มป่วย พบว่า สัปดาห์ที่ 35 (ช่วงวันที่ 26 สค. – 2 กย. 2559) พบรายงานผู้ป่วย จำนวน 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 3.87 ต่อประชากรแสนคน ที่ตำบล ท่าไห และ ตำบลค้อทอง และตำบลเขื่องใน ส่วนตำบลอื่นๆยังไม่พบรายงาน จึงขอความอนุเคราะห์ให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ดำเนินการดังต่ไปนี้

1. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ทุกวันศุกร์ ทุกสัปดาห์ และขอให้ส่งภาพกิจกรรมการดำเนินงานรณรงค์ Big Cleaning Day ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน ทุกวันศุกร์ โดยดำเนินการตามนโยบายการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในทุกพื้นที่ โดยมีเป้าหมาย 6 ร คือ โรงเรือน โรงเรียน โรงงาน โรงธรรม โรงพยาบาล และโรงแรม โดยใช้มาตรการ
1. มาตรการ 3-3-1-5-14 ได้แก่
      3 ชั่วโมง ต้องแจ้งรายงานโรคให้พื้นที่ทราบ
      3 ชั่วโมง ต้องออกสอบสวนโรค
      1 วัน ต้องออกควบคุมโรคในพื้นที่เกิดโรคให้ได้อย่างน้อยรัศมี 100 เมตร
      5 วัน ต้องปลอดลูกน้ำในพื้นที่เกิดโรค
      14 วัน ต้องไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่
2. มาตรการ 3 เก็บ เก็บขยะให้เกลี้ยง เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เก็บน้ำให้มิดชิด
3. มาตรการ 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย

2. เฉพาะพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกหรือสงสัยไข้เลือดออก ให้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังผู้ป่วย ต่อเนื่องในช่วง 28 วัน และให้ส่งรายงาน DHF cluster&weekly report เขื่องใน ทุกวันพฤหัสบดี ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ จนกว่าจะไม่พบผู้ป่วยต่อเนื่อง 28 วัน ให้ สสอ. ในเว็บ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน ใต้รูปฝ่ายควบคุมโรค เพื่อรายงาน สสจ.ต่อไป

๒.

วัณโรค
ขอความร่วมมือให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการดังต่อไปนี้
      1. บันทึกข้อมูลผู้ป่วย ในทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค ให้เป็นปัจจุบัน
      2. เน้นยำการกำกับการกินยาผู้ป่วยวัณโรคต่อหน้า โดยพี่เลี้ยงดูแลการกินยาทุกวัน โดย พี่เลี้ยงเป็นเจ้าหน้าที่ หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ไม่บุคคลในบ้านเดียวกัน ให้เป็นปัจจุบัน และบันทึกข้อมูลการกำกับการกินยาทุกครั้งให้เป็นปัจจุบัน
      3. ลงติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคตามเกณฑ์ และบันทึกการเยี่ยมบ้าน ในสมุดประจำตัว ผู้ป่วย และทะเบียนการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย(Surprise visit ) ในเว็บกลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน
( website : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sXvSgxaesce2iYiPWXIuwGu8IVr_nCPNuajeGTRA3ak/edit#gid=2071222689 ) โดย - ระยะเข้มข้น 2 เดือนแรกให้ติดตามเยี่ยมทุกสัปดาห์ - ระยะต่อเนื่องของการรักษา เดือนที่ 3-6 ให้ติดตามเยี่ยมเดือนละ 1 ครั้ง
      4. การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน และผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ขอความ ร่วมมือคัดกรอง และบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล JHCIS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

๓.

การรณรงค์ฉีดวคซีน MR ในผู้ใหญ่ 15-40 ปี
จากการที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย ในการป้องกันการระบาดของโรคหัด และหัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่ 15-40 ปี โดยการรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน ในกลุ่ม ผู้ใหญ่ 15-40 ปี เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 20 กันยายน 2559 นั้น สสอ. จึงขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล JHCIS ให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 20 เดือนกันยายน 2559 โดย

      ชื่อวัคซีนที่ฉีด คือ MRc
      รหัส ICD10 คือ Z24.4 และ Z24.5
      รหัสวัคซีนที่ใช้ คือ 074

๔.   : งานควบคุมโรค
๑.

๒.

๓.

๔.


   
: เรื่องอื่นๆ