วาระประชุมวิชาการประจำเดือน: ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น.


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ


      แจ้งการตรวจราชการรับรัฐมนตรี วันที่ 7 มกราคม 2559 เขื่องใน เตรียม รพ.สต.ส้มป่อย
   การตรวจราชการ รพ.สต. ยางน้อย ประมาณ มิถุนายน 2559
   การตรวจราชการ รพ.สต.หัวดอน 12-14 ก.ค. 2559 บ่ายมาที่ สสอ.เขื่องใน
   5 มกราคม 2559 ผู้ว่าราชการมาตรวจเยี่ยมราชการที่เขื่องใน ขอความร่วมมือ อสม.มาร่วมต้อนรับ รพ.สต.ละ 2 คน
   การติดตามการส่งข้อมูล 43 file
    7 วันอันตราย การเตรียมความพร้อมเรื่องการเฝ้าระวังอุบลติเหตุในถนนสายหลัก


   
: รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)


   : เรื่องติดตามจากการประชุม (ไม่มี)
   
: เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๑.

  

๒.
   
: เรื่องจากกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน
   : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสนับสนุนวิชาการ
๑.

  เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   click เล่มเอกสารยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด    click template_kpi_59     click คำรับรองตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ (PA_59)    click นำเสนอท่าไห


  กรอบการประเมินผล ปี 2559(Ranking)

๒.

แผนนิเทศงานรอบที่ 1/2559
    ระดับอำเภอเขื่องใน วันที่ 12-22 มกราคม 2559
    ระดับจังหวัด วันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2559

๓.

สรุปตัวชี้วัด QOF ปี 2559


๔.

นโยบายโครงการมอบของขวัญปีใหม่ และของวันเด็ก ปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข
      1.โครงการกวาดล้างโปลิโอ
      2.โครงการ Long Term Care (LTC)
      3.โครงการมอบแขนขาเทียมให้แก่ผู้พิการ
      4.โครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร
      5.โครงการเด็กไทยสายตาดี

      click  download แบบรายงานเดือน

๕.

การติดตามควบคุมกำกับ ปี2559 (M&E)
click  download แบบรายงานเดือน

๖.

การประเมิน PCA ปี 2559
click  ประเมิน

๗.

งานที่ต้องส่ง
รายงาน 400 และรายงานเกิด ตาย รายงานมอบของขวัญปีใหม่ 2559


   : กลุ่มงานสนับสนุนบริการและอื่นๆ
๑.

๒.

หัวข้อประชุมฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค

   1 ขอให้จนท.ที่รับผิดชอบงานตรวจร้านค้า/ร้านชำ ดำเนินการได้เลย ข้อสังเกต จากปีที่แล้วมีบางแห่งข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ ขอให้ ผอ.ดูแล กำกับด้วย มีการตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง ฝ่ายก็ได้ดำเนินการส่งข้อมูลไป สสจ.แล้ว สสจ.ก็จะดำเนินการส่งผู้เกี่ยวข้องต่อไป
   2 รายงานเบิกเวชภัณฑ์และบริหารเวชภัณฑ์ส่งไม่เกินวันที่ 25 ของทุกเดือน ขอให้ทุก รพ.สต.เข้าใจตรงกัน การเบิกเวชภัณฑ์ ให้ตรวจสอบชื่อ สกุล จนท.ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องด้วย ข้อสังเกต จากรายงานที่เบิกและบางแห่งคงคลังเกิน 3 เท่าก็ยังเบิกมา ถ้ามีเหตุผลจำเป็น ที่จะต้องใช้ให้หมายเหตุมาด้วย กรณีฉุกเฉินก็มีให้เบิกอยู่
   3 การเบิกเวชภัณฑ์ให้ลงหน่วยให้เรียบร้อย
   4 รายงานเบิกเวชภัณฑ์จะสรุปส่งให้ตรวจสอบทุกเดือนว่า แห่งไหนเบิกไปมากน้อยเท่าไร เพราะถ้าแห่งไหนเบิกมากเกินที่ตั้งไว้ ก็จะถูกหักเงินส่วนที่ได้จากผลงานก่อนที่จะได้รับโอน และฐานข้อมูลผู้ป่วยในJHCIS จะต้องสัมพันธ์กับเวชภัณฑ์ที่จ่ายไปด้วยเมื่อมีการตรวจสอบ
   5 ฐานข้อมูลเวชภัณฑ์ขอให้จัดทำให้เป็นปัจจุบัน มกราคม 59 จะลงตรวจสอบ มีข้อสังเกตจากปี 58 มีบาง รพ.สต.เบิกเวชภัณฑ์ไว้มากเกินและหมดอายุ นั่นหมายถึงประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ของ จนท.ด้วย
   6 มีข้อสังเกตจากปี58 มูลค่าการใช้เวชภัณฑ์ต่อครั้งบาง รพ.สต. มากเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้มาก ดังนั้น ปี 59 จะต้องให้ลดลงอยู่ในเกณฑ์เหมือนกับ รพ.สต.อื่น ด้วย
   7 ในปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายมาก ขอให้ทุก รพ.สต.เฝ้าระวังด้วย

หัวข้อประชุมฝ่ายการเงิน

   1 รายงานGL และ CFO ส่งไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
   2 การส่งชุดอนุมัติขอความเห็นชอบซื้อหรือจ้าง ให้ส่ง แผ่นขอความเห็นชอบกับบันทึกตกลงซื้อหรือจ้างก่อนและวดป.ที่ลงรับหนังสือให้เป็นไปตามหลักสารบัญด้วย คือต้องอนุมัติก่อนค่อยดำเนินการ
   3 การจ่ายเงินให้จ่ายตามระเบียบเงินบำรุงคือจ่ายเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานนั้นๆ ถ้านอกเหนือนั้นให้ขอใช้เงินต่างหน่วย ถ้าไม่เข้าใจให้สอบถามก่อนจ่ายเพราะถ้าผิดแก้ยาก
   4 ขอให้ จนท.ที่รับผิดชอบงานการเงินให้ศึกษาและทำความเข้าใจ การจัดทำชุดอนุมัติและรายงานการเงินด้วยจะได้ไม่ต้องแก้หลายครั้ง

๓.

-แจ้งตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๑. เด็กไทยได้รับการคัดกรองพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๒.เด็กไทยกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ ๑๐๐
๓.เด็กไทยที่มีพัฒนาการล่าช้าในแต่ละช่วงอายุ ถูกค้นหาได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 ของแต่ละช่วงวัย และได้รับการกระตุ้นโดยพ่อแม่/ผู้ดูแล อย่างต่อเนื่อง 1 เดือน หากพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อ
๔.เด็กไทยที่มีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการวินิจฉัยและบาบัดอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๑๐๐
๔.ศูนย์เด็กเล็ก/สถานที่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านพัฒนาการเด็ก ร้อยละ ๑๐๐
๕.ทุกระดับมีแผนงาน/โครงการแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งขั้นตอน กระบวนการ และบริหาร จัดการ
-แจ้งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้มีตำแหน่ง Child Project Mananger (CPM) อำเภอเขื่องในประกอบด้วย
๑.นายแพทย์จีรวัตร ฉัตรเที่ยงธรรม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๒.นางนางจิรชยา ครองยุทธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓.นางสุดาพร บุญจันทร์เชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔.นางปัทมา กมลกฤษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มีหน้าที่ ควบคุมกำกับ ติดตามการกระตุ้น/ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวบรวมข้อมูล สถิติ ผลงานของอำเภอทุกเดือน วิเคราะห์และรายงานผลการคัดกรองรายตำบลเพื่อรายงานระดับจังหวัด บูรณาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับอำเภอ โดยมี นายอำเภอเป็นประธาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ และส่วนกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ) เป็นเลขานุการ -แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเรียกชื่อเต็มเครื่องมือประเมิน คือ
(1) คู่มือการเฝ้าระวังระวังและพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual : DSPM) สำหรับเด็กปกติ
(2) คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง” (Developmental Assessment For Intervention Manual : DAIM) สำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง -แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านและอสม. ท่องคำคล้องจองพัฒนาการเด็กภาษาอีสานให้คล่องทุกคน แนมเบิ่งตาแม่ แลยิ้มแย้มหัว งวกซ้ายงวกขัว มัวแต่ซันคอ พอคว่ำพลิกกลับ สับมือถือของได้ ใสใจนั่งเอง น้องเก่งคืบคลาน ยืนนานต้องเกาะ ย่างเตาะแตะพอได้ ไปไกลต้องจูง ย่างสูงขึ้นคันได -แจ้งจะมีการจัดประชุมวิชาการเรื่องการใช้เครื่องมือ (Developmental Surveillance and Promotion Manual : DSPM) สำหรับเด็กปกติ และคู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (Developmental Assessment For Intervention Manual : DAIM) สำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสสจ.อุบลราชธานี
เป้าหมายอำเภอเขื่องใน ๑๔ คน
-แจ้งร่างคำสั่งเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขื่องใน คณะอนุกรรมการพัฒนาการสมวัย (ตามเอกสารที่แนบมา)
-สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาการเด็ก เดือนตุลาคม (เอกสารแนบท้าย) มีข้อสังเกตการณ์ใช้เครื่องมือในกลุ่มเสี่ยงมีจำนวนน้อย ให้ทบทวนข้อมูลในพื้นที่เพื่อยืนยันข้อมูล
-แจ้งเพิ่มเติมทบทวนระบบรายงาน (เอกสารแนบท้าย)
-แจ้งแผนการดำเนินกิจกรรมเดือน พฤศจิกายน (เอกสารแนบท้าย)
-การเตรียมพร้อมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก ช่วงอายุ ๓๐,๔๒ เดือน ให้มีการรณรงค์คัดกรองที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการร่วมกับครู และผู้ปกครอง พร้อมสรุปผลการประเมินให้ครูและผู้ปกครองได้รับทราบ ส่งรูปกิจกรรมทาง Line ช่วงรณรงค์วันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
-ทบทวนรายชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป้าหมายจำนวน ๖๙ แห่ง มีแผนให้รับการประเมินระดับอำเภอ ๑๐๐ % แผนรับประเมินระดับจังหวัด ๑๘ แห่งให้ครอบคลุมภายในปี ๒๕๖๑ แผนรับประเมินระดับเขต ๑ แห่ง คือ รพ.สต.ท่าไห

๔.

ฝ่าย NCD
1.อำเภอต้นแบบพัฒนาคลินิกNCD.คุณภาพ อำเภอเขื่องในได้รับคัดเลือกจากสสจ.อุบลราชธานีและสคร.เขตสุขภาพที่10ให้เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นอำเภอต้นแบบในการดำเนินงานคิลนิก NCD.คุณภาพ ทีมNCD.สสอ.เขื่องใน จำนวน12คนได้เข้าร่วมประชุมที่โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้
-ตัวแทนระดับจังหวัด จ.อุบลราชธานี คือ อ. เขื่องใน
จ.ยโสธร คือ อ.กุดชุม
จ.อำนาจเจริญ คือ อ.เสนางคนิคม
จ.มุกดาหาร คือ อ.นิคมคำสร้อย
จ.ศรีสะเกษ คือ อ.ขุขันธ์

-อำเภอเขื่องใน คัดเลือกรพ.สต.ต้นแบบ คือ รพ.สต.กุดกะเสียน
-สิ่งที่ได้รับจากการเป็นอำเภอNCD.คุณภาพต้นแบบ
*ได้รับการสนับสนุนวิชาการ รูปแบบพัฒนางานจากสสจ.อย่างต่อเนื่อง
*เป็นแหล่งศึกษาดูงาน NCD.คุณภาพ ของจังหวัดอุบลราชธานี
*ยกเว้นการประเมินจากสคร.เขต10 เป็นระยะเวลา3ปี
*ได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากส่วนกลาง ช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2559
*ได้ร่วมเป็นทีม Pre Savior ในการประเมินคลินิกNCD.คุณภาพระดับอำเภอ ปี2559ประเมิน 9อำเภอ

2.Best Practice DM. Good Control Khuang Nai Model
-ได้นำเสนอทีมเสวนา ที่โรงแรมกิจตรงวิวล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี วันที่ 22 ธันวาคม 2558
-สสจ.อุบลราชธานี แนะนำให้ ใช้ Best Practice DM. Good Control Khuang Nai Model เป็นต้นแบบในการดำเนินงาน
-ขอความร่วมมือในการปฏิบัติดังนี้
*พัฒนางานNCD.การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง เน้นการทำงานสหสาขาวิชาชีพ การบูรณาการงาน การนำนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้
*ปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรม HDC., COCKPIT, Chronic Link ให้ตรงกันและเป็นปัจจุบัน ยึดถือข้อปฏิบัติคือ นำเข้าข้อมูลหลังให้บริการเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไม่เกิน30วัน ความครอบคลุมในการบริการ≥95%   
: เรื่องอื่นๆ