วาระประชุมวิชาการประจำเดือน: 2560
ครั้งที่ 1/2560 วัน 10 ต.ค. 2560 เวลา 13.00 น.


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ


   
:


   : เรื่องติดตามจากการประชุม
   
: เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๑.

  

๒.
   
: เรื่องจากกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน
   : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
๑.

  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข)    click

๒.๓.

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่นโยบายเน้นหนัก ปีงบประมาณ 2560
click เพื่อดูรายละเอียด

๔.

การเขียนโครงการให้ง่ายแต่ใช้ได้จริงclick

๕.

ระบบการเสนอโครงการผ่าน สสจ. 2560 click

๖.

เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ และระเบียบกระทรวงการคลังclick

 
๗.

ระเบียบการเดินทางไปราชการ  click

๘.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน สิงหาคม 2559  click


   : งานควบคุมโรค
๑.

ไข้เลือดออก
จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 7 ตุลาคม 2559 อำเภอเขื่องใน พบผู้ป่วยแล้ว จำนวน 103 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 99.56 ต่อประชากรแสนคน ตำบลที่พบอัตราป่วยสะสมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
      1. ท่าไห คิดเป็นอัตราป่วย 409.88 ต่อประชากรแสนคน
      2. ก่อเอ้ คิดเป็นอัตราป่วย 201.53 ต่อประชากรแสนคน       
      3. ค้อทอง คิดเป็นอัตราป่วย 159.18 ต่อประชากรแสนคน       
      4. นาคำใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย 156.25 ต่อประชากรแสนคน       
      5. สร้างถ่อ คิดเป็นอัตราป่วย 115.09 ต่อประชากรแสนคน       
      จึงขอความอนุเคราะห์ให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ดำเนินการดังต่ไปนี้ 1. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ทุกวันศุกร์ ทุกสัปดาห์ และขอให้ส่งภาพกิจกรรมการดำเนินงานรณรงค์ Big Cleaning Day ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน ทุกวันศุกร์ โดยดำเนินการตามนโยบายการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในทุกพื้นที่ โดยมีเป้าหมาย 6 ร คือ โรงเรือน โรงเรียน โรงงาน โรงธรรม โรงพยาบาล และโรงแรม โดยใช้มาตรการ       
      1. มาตรการ 3-3-1-5-14 ได้แก่       
      3 ชั่วโมง ต้องแจ้งรายงานโรคให้พื้นที่ทราบ       
      3 ชั่วโมง ต้องออกสอบสวนโรค       
      1 วัน ต้องออกควบคุมโรคในพื้นที่เกิดโรคให้ได้อย่างน้อยรัศมี 100 เมตร       
      5 วัน ต้องปลอดลูกน้ำในพื้นที่เกิดโรค       
      14 วัน ต้องไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่       
      2. มาตรการ 3 เก็บ เก็บขยะให้เกลี้ยง เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เก็บน้ำให้มิดชิด       
      3. มาตรการ 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย
     2. เฉพาะพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกหรือสงสัยไข้เลือดออก ให้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังผู้ป่วย ต่อเนื่องในช่วง 28 วัน และให้ส่งรายงาน DHF cluster&weekly report เขื่องใน ทุกวันพฤหัสบดี ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ จนกว่าจะไม่พบผู้ป่วยต่อเนื่อง 28 วัน ให้ สสอ. ในเว็บ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน ใต้รูปฝ่ายควบคุมโรค เพื่อรายงาน สสจ.ต่อไป

๒.

วัณโรค
เนื่องด้วย สำนักงานสาธารณสขจังหวัดอุบลราชธนี แจ้งกำหนดกาออกนิเทศติดตามงและประเมินคุณภาพการดำเนินงานวัณโรค โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รอบที่ ๔ พร้อมทั้งออกสุ่มเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค ในวันที่ 20 ตุลาคม 25559 จึงขอความร่วมมือให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการดังต่อไปนี้
     1. บันทึกข้อมูลผู้ป่วย ในทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค ให้เป็นปัจจุบัน
     2. เน้นยำการกำกับการกินยาผู้ป่วยวัณโรคต่อหน้า โดยพี่เลี้ยงดูแลการกินยาทุกวัน โดย พี่เลี้ยงเป็นเจ้าหน้าที่ หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ไม่บุคคลในบ้านเดียวกัน ให้เป็นปัจจุบัน และบันทึกข้อมูลการกำกับการกินยาทุกครั้งให้เป็นปัจจุบัน
     3. ลงติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคตามเกณฑ์ และบันทึกการเยี่ยมบ้าน ในสมุดประจำตัว ผู้ป่วย และทะเบียนการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย(Surprise visit ) ในเว็บกลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน ( website : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sXvSgxaesce2iYiPWXIuwGu8IVr_nCPNuajeGTRA3ak/edit#gid=2071222689 ) โดย
     - ระยะเข้มข้น 2 เดือนแรกให้ติดตามเยี่ยมทุกสัปดาห์
     - ระยะต่อเนื่องของการรักษา เดือนที่ 3-6 ให้ติดตามเยี่ยมเดือนละ 1 ครั้ง

๓.

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
     จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กันยายน 2559 พบว่า มีการรายงานว่าประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว ใน 16 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จัดเป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และจากการที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา นั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จึงขอความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื่อไวรัสซิกา โดยดำเนินการส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขื่องใน และแจ้งกลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน เพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคต่อไป ในกรณีที่พบผู้ป่วยสงสัยโรค ที่มีอาการดังต่อไปนี้
     ๑. หญิงตั้งครรภ์หรือผู้ป่วยทุกรายที่มีอาการผื่น ร่วมกับอาการอย่างน้อย 1 ใน 3 อาการดังต่อไปนี้ ไข้ ปวดข้อ ตาแดง
     ๒. หญิงตั้งครรภ์หรือผู้ป่วยทุกรายที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการอย่างน้อย 2 ใน 3 อาการดังต่อไปนี้ ปวดข้อ ปวดศีรษะ ตาแดง
     ๓. เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่มีอาการครบ 3 อย่าง คือ ไข้ มีผื่น ตาแดง
     ๔. ทารกที่มีศีรษะเล็กผิดปกติ ทุกราย

๔.


   
: เรื่องอื่นๆ