ITA -EB 1-4 ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ปีที่ผ่านมา) บันทึกข้อความ รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อ จ้าง รายงานวิเคราะห์ซื้อจ้าง รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเผยแพร่

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส คำสั่ง บันทึกข้อความกรอบการดำเนินงาน บันทึกข้อความแนวทางการดำเนินงานให้ รพ.สต. คำสั่งปิดบอร์ด แผนรายจ่าย แบบเผยแพร่

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี บันทึกข้อความกรอบดำเนินงาน หนังสือเวียน EGP แบบเผยแพร่ ภาพการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ บันทึกข้อความ แบบ สขร.1 ต.ค.62 แบบ สขร.1 พ.ย.62 แบบ สขร.1 ธ.ค.62 แบบ สขร.1 ม.ค.63 แบบ สขร.1 ก.พ.63 แบบเผยแพร่

ITA -EB 5-7 ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร บันทึกข้อความ ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน พชอ.63 แบบเผยแพร่

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่ บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการ พชอ. 63 โครงการ พชอ.63 โครงการ พชอ.63 โครงการ พชอ.63 แบบเผยแพร่

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ บันทึกข้อความ สรุปผลการดำเนินโครงการ พชอ. ภาพกิจกรรมดำเนินงานโครงการ แบบเผยแพร่

ITA -EB 8-9 ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน บันทึกข้อความ ประกาศแนวทางกรอบการเผยแพร่ คำสั่งปิดบอร์ด แบบเผยแพร่

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน เวปไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน โครงสร้างหน่วยงาน จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ แจ้งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นโยบายยุทะศาสตร์ของหน่วยงาน  คู่มือการปฏิบัติงาน  ขั้นตอนแก้ไขข้อร้องเรียน หลักเกณฑ์แก้ไขข้อร้องเรียน  เผยแพร่ ITA หน่วยงาน

ITA -EB 10-12 ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สสอ.เขื่องใน แบบเผยแพร่

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา) บันทึกข้อความ สรุปผลการนิเทศงาน แบบเผยแพร่

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี บันทึกข้อความ ทะเบียนคุมโครงการ แบบเผยแพร่

ITA -EB 13-14 ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ หนังสือนำส่งสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน ประกาศกระทรวง แบบเผยแพร่  

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ บันทึกข้อความ ประกาศเลื่อนขั้นเงินเดือน แบบเผยแพร่  

ITA -EB 15 ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ประกาศเจตนารมณ์ ITA อำเภอเขื่องใน ภาพแสดงเจตนา หนังสือประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียน แบบเผยแพร่

ITA -EB 16 ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน คำสั่งจัดการข้อร้องเรียน คู่มือรับเรื่องร้องเรียน บันทึกรายงานข้อร้องเรียน คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน แบบเผยแพร่

ITA -EB 17 ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน รายงานผลการดำเนินงานตามาตรการป้องกันการให้และรับสินบน มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันทุจริต การให้หรือรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณการรับสินบน  แบบเผยแพร่

ITA -EB 18-19 ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ขออนุมัติประชุมชี้แจงการดำเนินงานเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ประจำปี งบประมาณ 2563 รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ( ไตรมาสที่ 1-2 ตุลาคม-มีนาคม 2563 ) แบบเผยแพร่

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ ขออนุมัติจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใส คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงาน แผนปฏิบัติการด าเนินงานกิจกรรมกลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน แบบเผยแพร่  

ITA -EB 20-22 ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน รายงานผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน หนังสือเชิญประชุม แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน วาระประชุม รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบเผยแพร่

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศแนวทางป้องกันทับซ้อน คู่มือประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายงานผลประโยชน์ทับซ้อนสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สป.2560  แนวงทางปฏิบัติจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข แบบเผยแพร่

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนังสือเชิญประชุม รายงานประชุมแลกเปลี่ยน วาระการประชุม แบบเผยแพร่

ITA -EB 23-24 ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรม

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี แผนปฏิบัติการ แบบเผยแพร่

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน แนวทางแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนปฏิบัติการ แบบเผยแพร่

ITA -EB 25-26 ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงนามประกาศกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประกาศ หนังสือบันทึกอุบัติการณ์ ธค 62 แบบบันทึกอุบัตการณ์ ธค 62 แบบบันทึกอุบัตการณ์ มค 63 แบบบันทึกอุบัตการณ์ กพ 63 แบบเผยแพร่

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน คู่มือเรื่องร้องเรียน แบบเผยแพร่