วาระประชุมวิชาการประจำเดือน: 2559
ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 09.00 น.


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559 click    รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม click


   : เรื่องติดตามจากการประชุม
    รายงานการประชุมประจำเดือน
   
: เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๑.

  

๒.
   
: เรื่องจากกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน
   : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
๑.

  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข)    click

๒.

รายงานสรุปคะแนนการส่งงบทดลอง cup เขื่องใน

๓.

แจ้งการตรวจราชการที่ รพ.สต.หัวดอน 12กรกฏาคม 2559
click เพื่อดูรายละเอียด (Agenda)

๔.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนพฤษภาคม 2559 click

๕.

การส่งผลงานวิชาการประจำปี 2559 ของกระทรวงสาธารณสุข

๖.

๗.

รพ.สต.ที่ยังไม่ส่ง รง.400 ได้แก่ ดงยาง จานเขื่อง และธาตุกลาง


   : งานควบคุมโรค
๑.

งานวัณโรค ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการดังต่อไปนี้

      1. บันทึกข้อมูลผู้ป่วย ในทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค ให้เป็นปัจจุบัน

      2. ให้กำกับการกินยาผู้ป่วยวัณโรคต่อหน้า โดยพี่เลี้ยงดูแลการกินยาทุกวัน โดย พี่เลี้ยงเป็นเจ้าหน้าที่ หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ไม่บุคคลในบ้านเดียวกัน ให้เป็นปัจจุบัน และบันทึกข้อมูลการกำกับการกินยาทุกครั้งให้เป็นปัจจุบัน

      3. ลงติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคตามเกณฑ์ และบันทึกการเยี่ยมบ้าน ในสมุดประจำตัว ผู้ป่วย และทะเบียนการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย(Surprise visit ) ในเว็บกลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

( website : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sXvSgxaesce2iYiPWXIuwGu8IVr_nCPNuajeGTRA3ak/edit#gid=2071222689 ) โดย

      - ระยะเข้มข้น 2 เดือนแรกให้ติดตามเยี่ยมทุกสัปดาห์
      - ระยะต่อเนื่องของการรักษา เดือนที่ 3-6 ให้ติดตามเยี่ยมเดือนละ 1 ครั้ง

๒.

โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ด

      ตามที่มีรายงานการเกิดอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดในอำเภอเขื่องใน ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 มีผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดแล้ว จำนวน 21 ราย และพบผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย โดยจากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่าประชาชนส่วนใหญ่นิยมบริโภคเห็ดประจำ แต่เนื่องจากการปรุงอาหารไม่ถูกวิธี หรือการเก็บจากแหล่งที่ไม่รู้จัก จึงทำให้เกิดอัตรายได้ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการดังนี้

      1. เฝ้าระวังประชาชนในพื้นที่ ถ้าพบผู้ป่วยมาด้วยอาการอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ด ให้ดำเนินการปฐมพยาบาลโดยเร็วที่สุด โดย ทำให้ผู้ป่วยอาเจียนเอาเศษอาหารที่ตกค้างออกมาให้มากที่สุด โดยหู้ป่วยกินไข่ขาว หรือถ้ามีผงถ่าน ให้ใช้น้ำอุ่นผสมผงถ่าน เพื่อดูดพิษ โดยการดื่มแก้วแรกให้ล้วงคออาเจียนออกมา แล้วดื่มแก้วที่ 2 เพื่อล้วงคอให้อาเจียนเช่นกัน จากนั้นให้รีบนำส่งโรงพยาบาล

      2. ถ้าพบผู้ป่วยสงสัยอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ด ห้ามให้ยาแก้อาเจียนทุกชนิด และนำส่งผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลทุกราย เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน

      3. เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน เรื่องการเลือกรับประทานเห็ด เฉพาะเห็ดที่รู้จัก และเก็บจากแหล่งที่รู้จักเท่านั้น

๓.

ไข้เลือดออก

      ตามที่ สภาพอากาศปัจจุบันอำเภอเขื่องในฝนตกมากขึ้น และเริ่มกำลังเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้ ภาชนะมีน้ำขัง ลูกน้ำเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 อำเภอเขื่องใน พบผู้ป่วยแล้ว จำนวน 45 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 43.50 ต่อประชากรแสนคน ตำบลที่พบอัตราป่วยสะสมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
      1. นาคำใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย 156.25 ต่อประชากรแสนคน
      2. ท่าไห คิดเป็นอัตราป่วย 125.24 ต่อประชากรแสนคน
      3. ก่อเอ้ คิดเป็นอัตราป่วย 107.48 ต่อประชากรแสนคน
      4. หนองเหล่า คิดเป็นอัตราป่วย 84.33 ต่อประชากรแสนคน
      5. สหธาตุ คิดเป็นอัตราป่วย 64.33 ต่อประชากรแสนคน
      โดย จากการเฝ้าระวังไข้เลือดออกตามวันเริ่มป่วย พบว่า สัปดาห์ที่ 26 (ช่วงวันที่ 24 มิ.ย.-1 ก.ค. 2559) พบรายงานผู้ป่วย จำนวน 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 2.90 ต่อประชากรแสนคน ที่ตำบล ท่าไห และ ตำบล ก่อเอ้. ส่วนตำบลอื่นๆยังไม่พบรายงาน จึงขอความอนุเคราะห์ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยมีเป้าหมาย 6 ร คือ โรงเรือน โรงเรียน โรงงาน โรงธรรม โรงพยาบาล และโรงแรม โดยใช้มาตรการ
      1. มาตรการ 3-3-1-5-14 ได้แก่
      3 ชั่วโมง ต้องแจ้งรายงานโรคให้พื้นที่ทราบ
      3 ชั่วโมง ต้องออกสอบสวนโรค
      1 วัน ต้องออกควบคุมโรคในพื้นที่เกิดโรคให้ได้อย่างน้อยรัศมี 100 เมตร
      5 วัน ต้องปลอดลูกน้ำในพื้นที่เกิดโรค
      14 วัน ต้องไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่
      2. มาตรการ 3 เก็บ เก็บขยะให้เกลี้ยง เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เก็บน้ำให้มิดชิด
      3. มาตรการ 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย

๔.

เด็กจมน้ำ

      จากสถานการณ์รายงานการจมน้ำเสียชีวิต ในเขตอำเภอเขื่องใน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 พบสถานการณ์การจมน้ำเสียชีวิต จำนวน 4 สถานการณ์ มีผู้เสียชีวิต จำนวน 8 ราย เป็นเด็กอายุตำกว่า 15 ปี จำนวน 6 ราย จึงขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการดังนี้
      1. ขอความอนุเคราะห์ผู้นำชุมชนจัดทำรั้ว และป้ายเตือนบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการจมน้ำเสียชีวิตของประชาชน
      2. จัดหาอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นคมจมน้ำ เช่น ห่วงชูชีพ ไม้ แกลลอนพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก และเชือก เพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้น ในพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการจมน้ำเสียชีวิต ๓. ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว แนะนำวิธีการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือเบื้องต้น   
: เรื่องอื่นๆ