วาระประชุมวิชาการประจำเดือน: 2559
วันที่ 8 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00 น.


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
   
: รับรองรายงานการประชุม


   : เรื่องติดตามจากการประชุม (ไม่มี)
   
: เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๑.

  

๒.
   
: เรื่องจากกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน
   : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
๑.

  สรุปผลการตรวจราชการรอบที่ 1_2559    click

๒.

Good control DM&HT


การบริการแพทย์แผนไทย๓.

แจ้งการตรวจราชการที่ รพ.สต.หัวดอน 12กรกฏาคม 2559

๔.

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนเมษายน 2559 click

๕.

การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2559

๖.

กำหนดการนิเทศงานผสมผสาน รอบที่ 2 /2559 กำหนด 13-21 มิถุนายน 2559

๗.


   : งานควบคุมโรค
๑.

      1. ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง คัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ที่มารับบริการที่ รพ.สต.ทุกราย ตามแบบฟอร์มคัดกรอง(มีอาการไอติดต่อกันมากกว่า๒สัปดาห์/ไอเป็นเลือดหรือมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่น มีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร หอบเหนื่อย น้ำหนักตัวลด) และบันทึกข้อมูลการคัดกรอง ส่ง สสอ.ทุกเดือน ที่เว็บไซต์กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

      2. ขอความอนุเคราะห์ รพ.สต.ทุกแห่ง ตรวจสอบความครอบคลุมการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และแก้ไขฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยเน้นการตรวจสอบ Type ข้อมูลประชากร การเก็บความครอบคลุม ในกรณีเด็กในเขตบริการไปรับบริการอื่น และตรวจสอบการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล JHCIS โดยผลความครอบคลุมการให้บริการ

      1. วัคซีน BCG และ HBV ผลความครอบคลุม 100 %
      2. วัคซีน DTP-HB , OPV , DTP และ JE ผลความครอบคลุมไม่ต่ำกว่า 90 %
      3. วัคซีน MMR และ MR ผลความครอบคลุมไม่ต่ำกว่า 95% แก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 และส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าจังหวัด เพื่อเตรียมรับผู้ตรวจราชการ

      3. ตามที่มีรายงานการเกิดอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดในจังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 25 พฤษภาคม 2559 มีผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดแล้ว จำนวน 16 ราย แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต โดยจากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่าประชาชนส่วนใหญ่นิยมบริโภคเห็ดประจำ แต่เนื่องจากการปรุงอาหารไม่ถูกวิธี หรือการเก็บจากแหล่งที่ไม่รู้จัก จึงทำให้เกิดอัตรายได้ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง เฝ้าระวังประชาชนในพื้นที่ ถ้าพบผู้ป่วยมาด้วยอาการอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ด ให้ดำเนินการปฐมพยาบาลโดยเร็วที่สุด โดย ทำให้ผู้ป่วยอาเจียนเอาเศษอาหารที่ตกค้างออกมาให้มากที่สุด โดยหู้ป่วยกินไข่ขาว หรือถ้ามีผงถ่าน ให้ใช้น้ำอุ่นผสมผงถ่าน เพื่อดูดพิษ โดยการดื่มแก้วแรกให้ล้วงคออาเจียนออกมา แล้วดื่มแก้วที่ 2 เพื่อล้วงคอให้อาเจียนเช่นกัน จากนั้นให้รีบนำส่งโรงพยาบาล

      4. ตามที่ สภาพอากาศปัจจุบันอำเภอเขื่องในฝนตกมากขึ้น และเริ่มกำลังเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้ ภาชนะมีน้ำขัง ลูกน้ำเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 25 พฤษภาคม 2559 จังหวัดอุบลราชธานี พบผ้ป่วยแล้วจำนวน 725 ราย แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต โดยอำเภอเขื่องใน พบผู้ป่วยแล้ว จำนวน 34 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 32.86 ต่อประชากรแสนคน ตำบลที่พบอัตราป่วยสะสมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

      1. นาคำใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย 156.25 ต่อประชากรแสนคน
      2. ก่อเอ้ คิดเป็นอัตราป่วย 94.05 ต่อประชากรแสนคน
      3. หนองเหล่า คิดเป็นอัตราป่วย 84.33 ต่อประชากรแสนคน
      4. สหธาตุ คิดเป็นอัตราป่วย 64.33 ต่อประชากรแสนคน
      5. ธาตุน้อย คิดเป็นอัตราป่วย 46.93 ต่อประชากรแสนคน      จึงขอความอนุเคราะห์ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยมีเป้าหมาย 6 ร คือ โรงเรือน โรงเรียน โรงงาน โรงธรรม โรงพยาบาล และโรงแรม โดยใช้มาตรการ

      1. มาตรการ 3-3-1-5-14 ได้แก่
      3 ชั่วโมง ต้องแจ้งรายงานโรคให้พื้นที่ทราบ
      3 ชั่วโมง ต้องออกสอบสวนโรค
      1 วัน ต้องออกควบคุมโรคในพื้นที่เกิดโรคให้ได้อย่างน้อยรัศมี 100 เมตร
      5 วัน ต้องปลอดลูกน้ำในพื้นที่เกิดโรค
      14 วัน ต้องไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่
      2. มาตรการ 3 เก็บ เก็บขยะให้เกลี้ยง เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เก็บน้ำให้มิดชิด
      3. มาตรการ 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย

๒.

๓.

๔.   
: เรื่องอื่นๆ