อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ด้วยความปราถนาดีจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง