: ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ


            1. นโยบาย รมต.กระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร )              2. นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข


              3. วาระเขตสุขภาพ   
: รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)


   : เรื่องติดตามจากการประชุม (ไม่มี)
   
: เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๑.

  

๒.
   
: เรื่องจากกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน
   : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสนับสนุนวิชาการ
๑.

  การจัดทำแผนพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 จังหวัดอุบลราชธานี   click นำเสนอนโยบาย  click ถ่ายทอดแผน(จุดเน้นตามยุทธศาสตร์)  กรอบการประเมินผล ปี 2559(Ranking)

๒.
๓.

การตรวจสอบข้อมูลการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
    click  1.web site เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อมูล OP Individual
    click  2.อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก ทุกสิทธิ (ครั้งต่อคนต่อปี)รายเดือน
    click  3.การบริการแพทย์แผนไทยรายเดือน
    click  4.ผลงาน KPI และ QOFรายเดือน
    click  5.การดำเนินงาน NCD รายเดือน

เดือนกันยายนทั้งเดือนส่งใหม่
77733 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่องใน
03566 รพ.สต.บ้านหัวทุ่ง ตำบลค้อทอง
03567 รพ.สต.บ้านส้มป่อย ตำบลค้อทอง
03573 รพ.สต.ชีทวน (ส่งแล้วรอตรวจสอบผลการรับข้อมูล)
03578 รพ.สต.บ้านบุตร ตำบลแดงหม้อ
03582 รพ.สต.บ้านกอก ตำบลบ้านกอก
03586 รพ.สต.บ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก
14850 รพ.สต.บ้านยางขี้นก ตำบลยางขี้นก

๔.

การตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้าที่และบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระบบหมอครอบครัว
    click  download เอกสาร


   : กลุ่มงานสนับสนุนบริการและอื่นๆ
๑.

๒.   
: เรื่องอื่นๆ