งานควบคุมโรคติดต่อ

นางสาวกนกวรรณ  ชาวอุบล    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ          รับผิดชอบงาน  ดังนี้

(๑) งานควบคุมโรคติดต่อ  งานศูนย์เด็กปลอดโรค
(๒) งานระบาดวิทยา
(๓) งานโรคเอดส์และกามโรค
(๔) งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
(๕) งานวัณโรค

(๖) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย