กลุ่มงานการเงินและบัญชี

นางจตุทิพย์  โรจน์รัตนะธานี   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร   รับผิดชอบงาน  ดังนี้


(1) ปฏิบัติราชการแทนสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน(ตามคำสั่งมอบหมายงาน)  หรือเฉพาะกรณีที่ได้รับมอบ
(2) งานบริหารการเงินการคลัง
(3) งานกำกับติดตามรายงานการเงิน CFO/GL โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(4) งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
(5) งานการเงินและบัญชี
(6) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศิลารักษ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายเงินและบัญชี        รับผิดชอบงาน  ดังนี้

(๑) งานจัดการการเงินการคลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(๒) งานกำกับติดตามรายงานการเงิน CFO/GL โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(๓) งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
(๔) งานจัดทำรายงานการเงินและบัญชี
(5) งานรายงานสร้างเสริมวินัยและคุณธรรม
(6) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

นางสาวกัญญาภัทร  บุญหาญ    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พกส.)
รับผิดชอบงาน  ดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี สสอ.เขื่องใน
(๒) ตรวจสอบเอกสารการเงินซื้อจ้าง รพ.สต. กำกับติดตามระบบ EGP
(๓) งานจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน CFO/GL สสอ.เขื่องใน
(๔) งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
(๕) งานเบิกจ่ายงบประมาณและเงินนอกประมาณ
(๖) งานประสานงานสถาบันการเงิน
(๗) งานการจัดซื้อจัดจ้างภายใน สสอ.เขื่องใน
(๘) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย