กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

นางเสาวนีย์  กิตติพิทยานนท์   ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  รับผิดชอบงาน  ดังนี้
                

(๑) งานสนับสนุนบริการสุขภาพและงานปฐมภูมิ
(๑.๑) งานคุณภาพและควบคุมมาตรฐานงานบริการ รพ.สต.ติดดาว
(๑.๒) งานคุณภาพและควบคุมมาตรฐานงานบริการ PMQA
(๑.๓) งานคลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster

(๒) งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(๒.๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
(๒.๒) การขับเคลื่อน MOPH
(๒.๓) การสำรวจและวิเคราะห์ความผาสุกบุคลากรและการจัดทำแผนพัฒนาความผาสุกบุคลากร (HRH,HRE)
(๒.๔) การพัฒนาหน่วยงานตาม Happy Work Place
(๒.๕) การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
(๒.๖) งานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามส่วนขาด
(๒.๗) งานประเมินสมรรถนะบุคลากร

(๓) งานวิชาการและวิจัยสาธารณสุข
(๔) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย