งานอนามัยแม่และเด็ก

นางจีระนันท์  คำแฝง   ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รับผิดชอบงาน  ดังนี้
                   

(๑) งานอนามัยแม่และเด็ก
(๒) งานพัฒนาการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
(๓) งานไอโอดีน/งานโภชนาการ
(๔) งานอนามัยวัยเรียน
(๕) งานอนามัยวัยรุ่น
(๖) งานพัฒนาการเด็ก
(๗) งานตำบล LTC
(๘) งานผู้สูงอายุ
(๙) งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
(๑๐) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย