งานการแพทย์ สุขภาพจิตและยาเสพติด

นางภิญญาพัชญ์  การินทร์       ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ สุขภาพจิตและยาเสพติด รับผิดชอบงาน  ดังนี้


(๑) งานการแพทย์ สุขภาพจิตและยาเสพติด
(๑.๑) งานผู้พิการ
(๑.๒) งานต้อกระจก

(๒) งานมาตรฐานการพยาบาล IC
(3) การรับส่งต่อและดูแลต่อเนื่อง (Refer)
(4) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย