งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นางรัชวรรณ  เจริญชัย   ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  รับผิดชอบงาน  ดังนี้
                   

(๑) งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
(๑.๑) งานดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
(๑.๑.๑) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
(๑.๑.๒) มะเร็ง
(๑.๑.๓) หอบหืด/ถุงลมโป่งพอง
(๑.๑.๔) โรคหลอดเลือดหัวใจ/หลอดเลือดสมอง
(๑.๒) งานคัดกรองสุขภาพประชาชนทั่วไป
(๑.๒.๑) คัดกรอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
(๑.๒.๒) คัดกรองมะเร็งตับ
(๑.๒.๓) คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
(๑.๒.๔) คัดกรองมะเร็งเต้านม
(๑.๒.๕) คัดกรองมะเร็งเต้าลำไส้ใหญ่
(๑.๓) งานคลินิกโรคไต
(๑.๓.๑) คัดกรองโรคไต
(๑.๓.๒) ดูแลผู้ป่วยโรคไต

(๒) งานบุหรี่/สุรา
(๓) งาน NCD Clinic Plus
(๔) งานข้อมูลและประมวลผล
(๕) การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้ายในชุมชน (Palliative Cave for district team)
(๖) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย