งานเภสัชสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค

นางวิลาวัลย์   มีศิลป์    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายเภสัชสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค รับผิดชอบงาน  ดังนี้

(๑) งานเภสัชสาธารณสุข/งานคุ้มครองผู้บริโภค
(๑.๑) งานบริหารเวชภัณฑ์
(๑.๒) เฝ้าระวังกำกับติดตามข้อมูล RDU
(๑.๓) งานผลิตภัณฑ์และสถานบริการด้านสุขภาพ
(๑.๔) งาน อย.น้อย / Food selfthy
(๑.๕) งานการประกอบโรคศิลปะ

(๒) งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
(๒.๑) งานสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย ตรวจตลาด ร้านอาหาร
(๒.๒) อาหารสะอาดรสชาติอร่อย CFGT
(๒.๓) งานอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
(๒.๔) งานการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข
(๒.๕) งานอาชีวอนามัยและโรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม
(๒.๖) งาน (EHA) อปท.
(๒.๗) งานหมู่บ้านจัดการสุขภาพสิ่งแวดล้อม

(๓) งานทันตสาธารณสุข
(๔) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย