กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

นายศรีไพร  ปัญญาวิชัย   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน รับผิดชอบงาน  ดังนี้
                   

(๑) งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
(๑.๑) งาน อสม.เชิงรุก / ชมรม อสม     
(๑.๒) งานพัฒนาศักยภาพ อสม.
(๑.๓) งานสมัชชาสุขภาพ
(๑.๔) งานจัดการสุขภาพชุมชน
(๑.๕) งานประสานงานภาคีเครือข่าย

(๒) งานสนับสนุนหน่วยแพทย์ พอ.สว.
(๓) งานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์

(๔) งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์                         
(๔.๑) มาตรฐานสุขศึกษา
(๔.๒) หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

(๕) งานบริจาคโลหิต

(๖) งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS
(๖.๑) งานเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน
(๖.๒) งานป้องกันเด็กจนน้ำ
(๖.๓) งานเฝ้าระวังอุบัติเหตุและสาธารณภัย

(๗) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย