กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

นายกำธร  ปุญญเนตร    ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ   รับผิดชอบงาน  ดังนี้
            

(๑) งานพัฒนายุทธศาสตร์
(๑.๑) งานวางแผนงานสาธารณสุข
(๑.๒) งานระบบรายงาน  ตามนโยบาย / ยุทธศาสตร์
(๑.๓) งานนิเทศงานและกำกับประเมินผล
(๑.๔) งานระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
(๑.๕) งานนโยบายและโครงการพิเศษ

(๒) งานประกันสุขภาพ
(๒.๑) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่

(๓) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย