งานแพทย์แผนไทย

นางสาวดวงชีวัน  สมพงษ์        ตำแหน่ง  นักการแพทย์แผนไทย (พกส.)
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก รับผิดชอบงาน  ดังนี้

  1. งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก
  2. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
  3. งานอนามัยวัยเรียน
  4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย