กลุ่มงานระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวชิระ เลือดหนองหาร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ (พกส.)
รับผิดชอบงาน  ระบบ IT ระดับอำเภอ รับผิดชอบงาน  ดังนี้

(๑) งานรายงานทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(๒) งานโสต
(๓) งานสาธารณูปโภค ควบคุมดูแล ซ่อมบำรุง
(๔) งานบันทึกภาพ/การออกแบบวีดีทัศน์
(๕) งานระบบไฟฟ้า/เครื่องเสียงห้องประชุม
(๖) รวบรวมงานข้อมูลระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน( EMS)
(๗) รวบรวมและติดตามงานข้อมูลระบบ Health Data Center (HDC)
(๘) ระบบข้อมูลสารสนเทศ
(๙) กำกับและวางแผนในระบบข้อมูลของหน่วยบริการและระดับอำเภอ
(๑๐) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย