กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายวุฒิชัย  ลิมปิทีปราการ  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน
๑ ปฏิบัติราชการแทนสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน   ตามคำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนสาธารณสุขอำเภอเขื่องในหรือเฉพาะกรณีที่ได้รับมอบ

๒ ควบคุม กำกับ การปฏิบัติงาน ของหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน  และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด

นายทวีศักดิ์ จันทร์หอม  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
    ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป        รับผิดชอบงาน  ดังนี้
(๑) งานบริหารทั่วไป
(๒) งานบริหารทรัพยากรบุคลากร
(๓) งานนิติการ งานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และรับเรื่องร้องทุกข์
(๔) งานเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม (ITA)
(๕) งานการพัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างและงานยานพาหนะ
(๖) งานเวรยามรักษาความปลอดภัย
(๗) งานซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง
(๘) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาววรรณวิสา  ร่มเย็น      ตำแหน่ง  พนักงานพิมพ์  (พกส.)  รับผิดชอบงาน  ดังนี้
(๑) งานสารบรรณ  และงานจัดพิมพ์เอกสาร/แบบฟอร์ม
(๒) งานสารบรรณวาระการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ
(๓) ระบบหนังสือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(๔) ระบบการจัดทำขออนุญาตไปราชการทั้งในและนอกพื้นที่ ของ สสอ.เขื่องใน
(๕) งานติดตามรายงานเดือน ฝ่ายต่าง ๆ ของ สสอ.เขื่องใน
(๖) ระบบข้อมูล สสอ.เขื่องใน
(๗) งานราชการการนัดหมายงาน/พิธีและติดตามภาระกิจ สสอ.ทั้งภายใน สสอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๘) งานรับ – ส่งข่าวทางวิทยุราชการ
(๙) งานจัดทำทะเบียนรับ - จ่ายวัสดุสำนักงาน

(๑๐) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาววพรชนก ทองแปลง  ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ (พกส.) รับผิดชอบงาน ดังนี้
(๑) งานสารบรรณกลาง
(๒) งานรับ - ส่งหนังสือ
(๓) งานจัดพิมพ์เอกสาร/แบบฟอร์ม
(๔) งานจัดทำคำสั่งอื่น ๆ รวมทั้ง OT/เวรยาม ประจำเดือน รพ.สต. และ สสอ.
(๕) งานจัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์
(๖) งานจัดทำทะเบียน/แฟ้มประวัติบุคลากร

(๗) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นายอนุชิต  ภาระพล      ตำแหน่ง  พนักงานทั่วไป (พกส.) รับผิดชอบงาน  ดังนี้
(๑) งานยานพาหนะ
(๑.๑) งานตรวจเช็คและซ่อมบำรุงยานพาหนะ
(๑.๒) ตรวจสภาพและต่อทะเบียนยานพาหนะประจำรอบ
(๑.๓) ขับยานพาหนะสำนักงานตามภารกิจ ทั้งใน – นอกเขตจังหวัด  ที่ได้รับมอบหมาย
(๑.๒) อาคารสถานที่
(๑.๒.๑) งานจัดสวนและความสะอาดภายนอกสำนักงาน
(๑.๒.๒) รักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกสำนักงาน

(๑.๓)  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นายนาตยา  นิลฉ่ำ   ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป รับผิดชอบงาน  ดังนี้
(๑) งานจัดสวนและความสะอาดภายนอก – ภายใน สำนักงาน
(๒) เปิด – ปิด สำนักงาน
(๓) งานรับ – ส่ง เอกสาร ทั้งภายใน – ภายนอก
(๔) จัดเตรียมห้องประชุม/จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม
(๕) รักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกสำนักงาน
(6) งานขับยานพาหนะ ตามภารกิจราชการในเขตพื้นที่อำเภอเขื่องใน หรือภายในเขตจังหวัดเฉพาะกรณีที่จำเป็น
(7) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย